Voorwaarden

Bestelnummer 10105 Standaardbepalingen auto Particulier


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BOVAG AUTODEALERS EN BOVAG ONAFHANKELIJKE AUTOBEDRIJVEN


ALGEMEEN

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen leden van
  BOVAG Autodealers en de leden van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers
  niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en
  onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.
 2. Zij zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader
  van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in
  werking per 1 oktober 1997. Zij zijn per 13 februari 2002 aangepast. BOVAG zal deze Algemene
  Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met genoemde organisaties.


DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het
  totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 • de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van
  inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel
  van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel
  onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen
  en toebehoren daarvoor koopt;
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of
  onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk
  of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 • de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren
  van werkzaamheden;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor
  een opdracht uitvoert of doet uitvoeren

De Garantie:

a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren

wordt verstrekt;

 

b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG

Autodealers of BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs
voor een gebruikte auto (van BOVAG Autodealers of BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven) dat door
de verkoper kan worden verstrekt;

 

c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie;


KOOP EN VERKOOP


Artikel 1 – De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een
termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding
van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de
verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.


Artikel 2 – De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke
overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of
elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.


Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of
  een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 • de afleveringskosten van de auto;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt
  (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
 • de wijze van betaling.


Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging

 

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen
  tijde doorberekend.

 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens
  prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de
  niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend.
  De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de
  verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst.
  De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.


Artikel 5 – Het risico voor de auto
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te
kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft
plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle
kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door
welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het
complete kentekenbewijs.


Artikel 6 – De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper
  schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet
  heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
  ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken
  de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

 2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de
  vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.
  Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht
  zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren
  en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.

 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant
  van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
  Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden.
  Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op
  ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment
  dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de
  verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter,
  zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 7 – Annulering

 1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper
  in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
  De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij
  ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de
  koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding
  niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij
  nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep
  meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze
  schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden
  waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

 2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de
  verkoper is geleverd.

 

REPARATIE EN ONDERHOUD


Artikel 8 – De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch
gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat
deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt
desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.


Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs
van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden
uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de
reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs
met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur
contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De
opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door
hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij
benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de
hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een
vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval
van overmacht van de reparateur.


Artikel 10 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.


Artikel 11 – Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht
de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke
daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.


Artikel 12 – Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn
  geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan
  dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de
  reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.

 

De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de
werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel
21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de
opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de
Geschillencommissie Voertuigen, heeft gesteld.


Artikel 13 – Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter
beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht.
Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd.
In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens
de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen
dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden
de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei
vergoeding aanspraak kan maken.


Artikel 14 – Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk
gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht
indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een
andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen
schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten
verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in
onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.


GARANTIE


Artikel 15 – Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

 • Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten (waaronder het
  recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die
  een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft,
  onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt
  de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.
 • Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke
  door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
 • Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te
  zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd door
  BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan
  BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto € 4500 of meer bedraagt
  of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan € 4500 maar wél meer is dan 35 %
  van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. De verkoper heeft de kilometerstand bij
  Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst.
  De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden door NAP,
  tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee
  uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt
  nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen
  niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan
  door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen,
  inferieure brandstof etc.).


Artikel 16 – BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie

 1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door
  hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode
  van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever
  is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige
  overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de
  reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever
  recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur
  daarvan in kennis stelt;
  b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die
  in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een
  beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot
  onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van
  de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen
  kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur eveneens lid
  van BOVAG te zijn.

  Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland
  noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het
  prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan
  de werkelijk gemaakte kosten.


ALGEMENE BEPALINGEN


Artikel 17 – De betaling

 1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling
  dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.
  Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door
  de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.
 2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/
  reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te
  brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had
  moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag
  wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is
  verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt
  te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
 3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van
  betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De koper/opdrachtgever is
  dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt
  aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aangetekende brief door de verkoper/reparateur is
  aangemaand om te betalen.
 4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is
  de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten
  omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn
  alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs,
  deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde
  bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag,
  tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.


Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de
koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de
koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen
onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als
houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die
derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het
gemaakte eigendomsvoorbehoud.


Artikel 19 – Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden,
zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het
BOVAG Garantiebewijs, van het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto en van de
BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.


Artikel 20 – Bemiddelingsregeling

 1. Bemiddeling door de Auto Ombudslijn.
  Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over een verkoper/reparateur die lid is van BOVAG
  Autodealers, dient zich eerst tot deze verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een
  oplossing van zijn klachten, kan hij zich in alle gevallen wenden tot de Auto Ombudslijn
  (telefoonnummer 0900-2886662 (35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik),
  met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto deze
  bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is, wanneer door de koper niet kan worden
  geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie.
  Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte
  auto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG Garantie.
  Daar waar koper/opdrachtgever bemiddeling wenst inzake de toepassing door de verkoper van
  BOVAG- algemene (garantie)voorwaarden zal de Auto Ombudslijn in samenwerking met de ANWB in
  het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat
  de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel
  worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van de verwerkte
  materialen, één en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het
  werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
 2. Bemiddeling door het BOVAG/ANWB bemiddelingsbureau.
  Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering van
  de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van
  BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden.
  Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot het ‘ANWB/
  BOVAG bemiddelingsbureau’ te Bunnik (telefoonnummer 0900 2692268 (35 eurocent/min), postadres
  Postbus 1100, 3980 te Bunnik), met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop
  van een nieuwe auto deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is, wanneer door de
  koper niet kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto
  afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop
  van een gebruikte auto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG
  Garantie. Het BOVAG/ANWB bemiddelingsbureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil
  in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt
  gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte
  werkuren en de prijs van verwerkte materialen, één en ander met inachtneming van de outillage van
  de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.


Artikel 21 – Geschillenregeling

 1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever
  enerzijds en de leden van BOVAG Autodealers en BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven anderzijds.
  Zij is voorts alleen van toepassing op:
  a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper kan worden
  geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven garantie.
  b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper niet uitdrukkelijk
  schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie en waarbij de koopprijs niet minder mag
  bedragen dan € 4500 of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan € 4500 maar wél
  meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.
  c. de in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie.
 2. Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever niet de
  voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk aanhangig
  maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies Postbus 90600 LP
  te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 ZR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door
  BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de
  bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te
  maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie
  maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de
  Geschillencommissie aanhangig te maken.
 3. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een
  reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt
  deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies een
  oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het
  bindend advies kan zonodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering
  van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden
  opgedragen, indien de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit van de door de
  verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
 4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de koper/
  opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
 5. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee
  maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
 6. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/
  opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving,
  terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een beroep
  op de rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag
  van maximaal € 910, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter
  dan € 910 per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 910 uit
  aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn
  vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
 7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval
  van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert BOVAG
  alleen een bedrag tot maximaal € 910 per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/
  opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat
  van een dergelijke situatie sprake is.
 8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door de
  rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Voertuigen
  gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.


Artikel 22 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door
verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de
hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen
jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien
van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast
kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van een
merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden
opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen
kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van
persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel
door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Kan ik u helpen?

Wilt u meer informatie over een nieuwe Volvo of occasion?

Niham@Home
Video gesprek